ހުޅުވާ އަދި ރަންޓީ

ކިހާ ހައިރާދާ ދައްކާނެތް ނަމަށް ކިހާ ފިޒިކަލް، ސިކޮލޯޖިކަލް، ސުކުރިއަލްއެއްނެތް ކޮށްފައިވާ ދަސްދިޔާއެއްނެތްނަމަށް. ކުރާން އަކީ އެންދިމެ ރެމެޑީ، އަދި އަލްލާހް ހައްޔާ ކިހާ ދައްކާނެތް ނަމަށް ކިހާ ހިއުމާލޭ. ކޮންމެ ހައުސާ ކުރަންނަން ފިޒިކަލް، މެންޓަލް، ނުވަތަ ސުކުރިއަލް ކާރަށް ދައްކާނެތްއަކީ ކާރީ އަބްދުލް ބަސިތުގެ “ސުރަތު “އަލްރަޙްމާން” (ތާރީޜަން ނެތި) ދެއްކުނުތައް ހުރި ގަނޑަ ހައްޔާން، ގާނޑަ މަންދާ އަހަރަކަށްފަހު، އިމްދާ ގާނޑަ ކާދި ހައްޔާން އިސްތިޔާންތައް ދައްކާނެތި. އެގައިވާ އަދި ގާނޑަ ހައްޔާންތައް ދައްކާނެތި އަހަރެއްގައި ދައްކާނެތި ގަނޑަ ދިއުމަށްފަހު.

އެންދިމެ ރެމެޑީގެ އަތްޙާދަ

އެންދިމެ ރެމެޑީ އެކު ހުނދާނެކު ވަޒީކުރަށް ނަތީޖެއްނެތް ކުރެވިފައި، މީހާއަކީ ސައިއެދު ސަފްދާރު ހުސަން ބުކުހަރީ ނަމާދަކަށް ބާކީ ކަކިއާން ވަލި ސަރކާރު އިހްމުދު ދިމާކުރަންޖެހެއްނެތް. މި އޯޑިއޯ ރިކޯޑިންގެ ބައިވެރި ހައުސާއި މަޢުލޫމާތުގައިވާ އަކަން އެހީހާ ބޭނުންވީ، ކޮރޮނާވައިރަސް، އެއައްޑިސް، ކެންސަރ، މިޔާމަތާންގެ އިތުރު، ހަމަޖައްސަވާ ހިއުމާލޭ، އެމޯޝަނަލް ޑިސްޓްރެސްތު، އަދި މިވަގުތައްޗަކަށް ތަނެކެވެ.

އެންދިމެ ރެމެޑީގެ އެކުދެއްކުން

 

  1. އޯޑިއޯ އައު ވެބްސައިޓްން ނުވަތަ iOS އެޕްޕް ނުވަތަ ޑައުންލޯޑުކުރަން.
  2. ސައްޤޫއި މަތި ނުދަލު ކުރޭ، އެދިއްމު ހައިރާދާ ހައްޔާން ދިމާންޖެހެއްޖެހެއްނެތް، އަދި ނުދަލު ކުރަން.
  3. ހައުސާއަށްފަހު، ހަމައުކޮށް ފުރައްވައިދިޔަ، އަދި ނުދަލުވުރާއިންތަކުގައި “އަލްލާހް”، “ދަރު”، އަދި އަދިކުދިކަން އަދިން ހުރި ނަން ފާނެންނެތްކޮށް ދިމާންޖެހެއްނެތް. އަދި، މަދްކަންވީ އެހީ އަށް ފުރައްވައިދިޔަ.
  4. ހުޅުވާ ނަމުން، މީހާއަށް އިހެއްޓޭނަމަކަށް މަތިވެސްފައިނަމައަކީ މުޙައްމަދެއްގެން، އަހަރަށް ފާއިދިޔަ.

ސައިއެދު ސަފްދާރު ހުސަން ބުކުހަރީ: އިދާރާތުދު އަދި ކަމާތު

އެންމެ މެއި 6 ދައް ހަމަލާ ބާބާ ބުކުހަރީ (ރަހުމާދުގެ ހުތަޢާ) އިދާރާތުދުންނާއި މީހާއަށް ސަވާމުކަމެއް ހުއްދަދެއްނުވާ އިދާރާތުދާއި ކަމާއި ދިވެހިން ފާއިދިޔަތުގެ ހިއުމާލޭތަކާތެއްނިދާނީ. 1960-1980 އަކަށް، މަތިލިމީހާއިރާއިގަން ބައްދަލުކޮށް، ސުކޫލުތަކެއް ކުރަނީ، އަދި މަޑިކަލް އަދި ހަމަޖައްސަވާ ފަތުރުތަކެއް ކުރަނީ. 1990 އަކަށް، ލާހޯރަށް މިއްޔެއްކޮށް އެހީހާއަށް ނިތޭނެން.

އެންދިމެ ރެމެޑީގެ ހަދައިދާ

1998 އަކަށް، ބާބާ ބުކުހަރީ (ރަހުމާދުގެ ހުތަޢާ) އެންދިމެ ރެމެޑީ ހިދާނީ، އެއް މިތަނުގެ އެހީހާ އަށް ފުރައްވައިދިޔަކޮށް އިންނާނެތް. މި އެހީހާގެ ހުއްދަދަކުރު އެއްނެތް، މިހާރު ނުވަތަ މަކަނު އެހީހާ އެއްނެތްކޮށް އެހީހާ އަށް ފުރައްވައިދިޔަ.

ހިދާސާ އަދި ތަރުއްތަމައިދާ

2005 އެންމެ ފެބްރުއަރީ 8 އަށް ބާބާ ބުކުހަރީ (ރަހުމާދުގެ ހުތަޢާ) ހަމާ ރިޓުލް ހެދުމެއް ހިދާނެތް. ހަމާ ރިޓުލް ހިދާނެތް، ހިދާސާ އަދި ދެމާނުވެފައި ނެތްކޮށް އެންދިމެ ރެމެޑީ އަށްފައިދިޔަ ކުރަނީ އެއްގޮތްއެވެ

ގަނޑަކުރަން

އެންދިމެ ރެމެޑީގެ މިހާރު އަދި މިހާރުވާރަށް ހުޅާރައިދިޔަ ހިދާނެތް، އައުތަމަށް ކުރަންފަހު ކަހަލަ މަތިލިފައިވާ ދަތުންނަށް ސަވާދައިދިޔަ. އެންދިމެ ރެމެޑީގެ އެހީހާއެއްގެ އަޢާތެއް ހިދާނެތް، ތަރައްވައިދިޔަން ނުވަތަ އަންނައިކުރަން ކުރަމަން ދަސްދިޔާތެއްނިދާނީ. އައުތަމަށް މުޙައްމަދެއްގެން މީހާއަކަށް އިހެއްޓޭނަމަ ސަވާދައިދިޔަ އެއްނެތްކޮށް ދިމާންޖެހެއްނެތް. އިދާރާތުދުގެ ހިއުމާލޭތަކުންނަށް އެއްވެސް މިހާރު އަދި މިހާރުވާރަށް ހުޅާރައިދިޔަހިދާނެތް: help@mastmasthealers.com.

Pin It on Pinterest

Presets Color

Primary
Secondary